Standardid

Tehniline komitee EVS/TK 80 „Vesinikutehnoloogiad“
Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse juures on registreeritud tehniline komitee EVS/TK80Vesinikutehnooogiad
Komitee tegeleb vesinikualaste Eesti standardite vajaduse väljaselgitamise ja koostamisega ning rahvusvaheliste ja Euroopa standardite Eesti standarditeks ülevõtmise ettevalmistamisega. Komitee korrastab valdkonna terminoloogiat ning kujundab vajadusel arvamust teistes valdkonna standardimist puudutavates küsimustes.
Komitee asutajaliikmed on Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Metrosert, Inspecta Estonia, Stargate Hydrogen, Gaasivõrk, Alexela, Elering ja Eesti Energia ning Eesti Gaasiliit ja Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing.

Töörühmad

Tegevus on jaotatud erinevate töörühmade vahel:

Koostöö EVS/TK65

Gaasitaristu standardi töögrupiga EVS/TK65 on otsene seos, ja samas ka ülekattuvad teemad.

Näiteks vesiniku blendimine olemasolevasse gaasivõrku kuulub EVS/TK65 fookusesse, samuti gaasitaristu tehnilised omadused talumaks vesinikku ja gaasi kasutamise lõpptarbijate vesinikutaluvusemäärad.