Eesti Vesinikuühingu strateegia (2019-2025)

Taust

Vesinik on enimlevinud elemenent kogu universumis ja on suurim komponent tähtede, sealhulgas Päikese koostises.

Vesinik on ainukene energiakandja mida osatakse kuluefektiivselt toota elektrolüüsil ning lisaks ka teiste kõrgtehnoloogiliste seadeldistega. Vesiniku saab vee lagundamisel keemilise, termilise-või elektrienergia abil ja kütus sobib ideaalselt esialgsete energiavormide salvestamiseks.

Vesiniku puhul on tegemist tõeliselt tuleviku tehnoloogiaga, millel potentsiaali nii transpordis: autod, bussid, kuid ka näiteks laevandus. Samuti on see võti energiamahukate tööstusharude nagu terase- ja keemiatööstuse rohelisemaks muutmisel

Dokumendi eesmärk

Käesolev dokument on MTÜ Eesti Vesinikuühingu (EVÜ) strateegia aastateks 2019-2025. See koosneb strateegilistest algatustest ja eesmärkidest, mida on võimalik rakendada kogu valdkonnas. Strateegilised tegevused viiakse läbi ülevalt alla, ühingu juhtkonnast lähtuvalt valdkondlike eesmärkideni. EVÜ tegutseb kooskõlas Eestis kehtiva seadusandlusega ja riiklike strateegiadokumentidega, andes omapoolseid sisendeid nende vesinikuteemalisteks käsitlusteks.

Kõik strateegilised tegevusplaanid kuuluvad täiendamisele ja kohandamisele vastavalt olukorrale konkreetsetes valdkondades ja alameesmärkide täitmist hinnatakse konkreetsel ajahetkel peamiste tulemusnäitajate (Key Performance Indicators – KPI) abil.

Lühikokkuvõte

MTÜ Eesti Vesinikuühing, edaspidises tekstis, on mittetulundusühing, mis ühendab Eestis tegutsevate vesinikutehnoloogiate arenguga seotud ettevõtteid, teaduse- ja õppeasutuste ning asjast huvitatud isikuid. Ühingu tegevus rajaneb liikmete initsiatiivil ja ühiskondlikul tegevusel. Loengute, seminaride, strateegilise kommunikatsiooni, lobbitegevuse ning näidisprojektide kaudu, suurendatakse inimeste teadlikkust vesinikutehnoloogiate arengust ja kasutusvõimalustest ühiskonnas.

Missioon

Viia Eesti ühiskonnas, energia- ja transpordisektoris, laiemalt majanduse konkurentsitihedas keskkonnas, vesinikutehnoloogiate ja kütuseelementide kasutusvõimaluste suurema nähtavuseni, arusaamiseni ja kasutuselevõtuni!

Visioon

Vesinik on tulevik! Saavutada Eesti ühiskonnas laialdane tuntus ja politiline-administratiivne toetus vesinikutehnoloogiate ning vesinikul baseeruvate energeetiliste lahenduste arendamiseks ja rakendamiseks.

Väärtused
  • Uuenduslikkus – vesinik on tulevikutehnoloogia ja see on meie kreedo
  • Innovatiivsus – me järgime oma koostööpartnerite innovatiivsust ja oleme ise loovad
  • Koostöö – me jagame oma visioone, ideid ja informatsiooni teistega
  • Paindlikus – me oleme paindlikud ja kiired oma otsustusprotsessis
Eesmärgid valdkonniti

Ühiskond
Me suurendame vesinikutehnoloogiate ja kütuseelementide nähtavust Eesti ühiskonnas. Kasutame selleks arvamusartikleid, konverentsikõnesid, lobitööd ja kõikvõimalikke kanaleid internetis, meedias ja sotsiaalmeedias. Oleme vesinikutehnoloogiate populariseerijate filosoofia kandjad Eesti ühiskonnas ja loome ise poplaarteaduslikke teadmisi, visioone ning nägemusi. Räägime ühiskonnale keerulistest asjadest lihtsalt. Tegeleme pidevalt maailma parimate vesinikutehnoloogiate praktikate teabe levitamisega Eestis. EVÜ osaleb vesiniku, kütuseelementide ja elektrolüüserite ning energiasalvestite tehnoloogia alase eestikeelse terminoloogia ja teabekeele loomises, korrastamises ja tutvustamises. Hoolitseme Eesti vesinikutehnoloogiate teekaardi koostamise, jõustamise ja rakendamise eest.

Koostööpartnerid
Koondame enda juurde kõik Eesti erasektoris vesinikutehnoloogiatega juba tegelevaid ja potentsiaalseid huvilisi. Väldime ühingus teadlikult konkurentsikekkonda, mis jäägu ettevõtjate endi strateegiliseks osaks, EVÜ-s tegeleme ühiselt ühiskonnas vesinikutehnoloogiate valdkondliku ühiosa ja ühishuvi arendamisega. Oleme avatud kõigile uutele partneritele kes nõustuvad EVÜ strateegia, missiooni, visiooni ja väärtustega.

Käsitleme akadeemilisi institutsioone, kus tegeletakse vesinkutehnoloogiate uurimise ja arendamisega enda strateegiliste prtneritena. Kutsume ühiselt ellu Eesti ühiskonnas erinevaid tutvustavaid seminare, teabepäevi ja konverentse. EVÜ hakkab korraldama koos koostööpartneritega, kord aastas, keskmiselt suurejoonelisemat vesinikutehnoloogiate konverentsi. Potentsiaalne konverentsi toimumise aeg on iga-aastane ülemaailmne vesiniku päev 8. oktoober.

Käsitleme poliitilisi institutsioone (Riigikogu fraktsioone, komisjone ja liikmeid) ning ametkondi, EVÜ strateegiliste partneritena. Viime süstemaatiliselt nendeni valdkondliku vesinikutehnoloogia ja -majanduse teavet, maailma parimaid praktikaid, edusamme akadeemilises ning rakenduslikus uurimistöös ja juurutamises ning seisame vesinkutehnoloogia- ja majanduse huvide eest läbi korrektse, läbipaistva ja eetlise lobitöö. Muuhulgas tegeleme vesiniku, kütuseelementide ja elektrolüüserite ning energiasalvestite tehnoloogia alaste normdokumentide väljatöötamisega, samuti Eesti energiapoliitikat kujundavate ja eriala teadus-tehnikaalast tegevust edendavate organisatsioonide töös osalemisega, vajadusel delegeerides nendesse oma esindajaid.

EVÜ tegeleb pidevalt enda koostööpartnerite otsimise, kontaktide loomisega Eestist väljaspool, kõikides sektorites ja tasanditel.

Organisatsioon

EVÜ strateegia, tegevuskava ja aruandlus on koostatud läbipaistval viisil pikaajalist perspektiivi silmas pidades. Selleks, et oma eesmärke saavutada, peame viima jooksvalt läbi prognoose energia- ja transpordisektori arengutes. Organisatsiooni struktuur peab toetama prognooside jälgimist ning nendest lähtuvate tegevuste otsustusprotsess peab olema loodud ja seda järgitakse. EVÜ juhatus peab kohustuslikus korras hakkama kogunema kord kuus, kus võetakse vastu protokollilisi otsuseid, mis avalikustatakse EVÜ listis või tehakse kättesaadavaks EVÜ kodulehel. Koduleht peab viidama korralikult disainitud ja funktionaalse ülesehitusega info- ja teabeedastamise keskkonnaks. Luuakse EVÜ teabeedastamise võimalus sotsiaalmeedias. EVÜ peab jõudma oma liikmete ühiskondliku mõõtmega tegevuste kooskõlastatud ja fikseeritud tegevukalendrini, läbi parandatava sisekommunikatsiooni.

EVÜ juhatuse juurde viiakse sisse tegevjuhi institutsioon, milline võib aga ei pea olema EVÜ juhatuse liige. Tegevjuht tegeleb igapäevaselt Ühingu strateegiliste eesmärkide saavutamise ja tegevuskava elluviimisega.

Strateegia aruandlusprotsess

Käesolev strateegia dokument ei ole staatiline. See areneb ajas vastavalt muutustele turusituatsioonis ja seadusandluses ning sõltuvalt EVÜ ja tema peamiste koostööpartnerite vahel sõlmitud koostöö arengutest.

Ettepanek eesmärkide või tegevuskava uuendamiseks peab tulema kas juhatuselt või vähemalt kolmelt Ühingu liikmelt. Eesmärgiga parandada otsustusprotsessi ja jõuda soovitud tulemusteni, on võimalik samal moel muuta ka KPI’d.

Strateegiliste tegevuste regulaarne ülevaatus ja raporteerimine toimub kord kvartalis. Iga eesmärk hinnatakse kas püstitud eesmärgist allapoole jäävaks, eesmärgile vastavaks või eesmärki ületavaks.