MTÜ Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühingu põhikiri

1. Üldsätted

1. Mittetulundusühingu (edaspidi Ühing) nimi on MTÜ Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing (inglise keeles „Estonian Association of Hydrogen Technologies” ja lühendatult EAHT).
2. Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik
3. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
4. Ühing on asutatud 18. märtsil 2016.

1.1 Ühingu eesmärk

Ühingu eesmärk on vesiniku, kütuseelementide ja elektrolüüserite ning energiasalvestite tehnoloogia arengu edendamine Eestis, mille saavutamiseks teostatakse järgmisi tegevusi:
1. Ühingu liikmete huvide esindamine ja kaitse
2. Koostöö asutuste, ettevõtete, organisatsioonide, liitude ja üksikisikutega ning osalemine projektides;
3. Eesti energiapoliitikas osalemine;
4. Vesinikutehnoloogia alase hariduse tõhustamisele kaasaaitamine Eestis kõigil tasanditel;
5. Kogub ja levitab erialast teavet;
6. Erialaste seminaride ja koolituste, loengute, diskussioonide, konsultatsioonide, näituste, konverentside ja muude vesiniku tehnoloogia alaste ürituste korraldamine ja osalemine sellistel üritustel;

2. Ühingu liikmed
2.1 Liikme vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline isik või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.
2. Liikmeks astumine toimub avalduse alusel, vastuvõtmise otsustab juhatus.
3. Liikme võib juhatus Ühingust välja arvata, kui:
a. Tema tegevus on vastuolus Ühingu põhikirja ja eesmärkidega;
b. Ta on oma süülise käitumisega pannud toime teo, mis oluliselt kahjustas
Ühingu mainet või teiste liikmete huve Ühingus;
c. Ta ei ole tasunud liikmemaksu vähemalt 3 kuu jooksul maksetähtaja
saabumisest arvates.

2.2 Liikmete õigused

Ühingu liikmel on õigus:
1. Osaleda Ühingu üritustel;
2. Esitada Ühingu juhtorganitele ettepanekuid ning saada informatsiooni Ühingu tegevuse kohta, saada infot Ühingu teabefondidest.

2.3 Liikmete kohustused

1. Täitma Ühingu põhikirja ja Ühingu organite otsuseid;
2. Tasuma kehtestatud tähtaegadel ja suuruses liikmemaksu;
3. Aitama oma tegevusega kaasa Ühingu arengule;
4. Hoiduma Ühingu eesmärkide vastasest tegevusest;
5. Hoidma ja kasutama heaperemehelikult Ühingu vara.

2.4 Liitumistasu ja liikmemaks

1. Ühingu liige on kohustatud tasuma liitumistasu ja liikmemaksu. Liitumistasu on ühekordne ja see tasutakse Ühingusse astumisel. Liikmemaksu arvestusperiood on Ühingu majandusaasta.
2. Liitumistasu ja liikmemaksu määrad kehtestab üldkoosolek juhatuse ettepanekul.
3. Ühingu liige on kohustatud tasuma liikmemaksu üks kord aastas. Juhatus saadab liikmele liikmemaksu tasumise kohta arve. Väljaastunud ja väljaarvatud liikmele ei tagastata tema liitumistasu ega liikmemaksu.

3. Ühingu liikmed
3.1 Üldkoosolek

1. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas majandusaastalõpule järgneva 3 kuu jooksul.
2. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid sõltumata üldkoosolekul esindatud liikmete arvust.

3.2 Juhatus

1. Juhatuses on üks kuni viis liiget.
2. Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek.
3. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek kuni viieks aastaks.

4. Lõppsätted

Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusegamittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Põhikirja on muudetud üldkoosoleku otsusega 12. detsember 2018. a.