Majandusministeeriumi ettevõtmisel käivitatakse vesinikumajandust riigi poolse toega 50 miljoni euro väärtuses.

Välja on töötatud toetuse andmise tingimused ja kord.

Eelnõu eesmärk ja selgitused on leitavad eelnõu seletuskirjast.

Paldiskis toodetud roheline elekter on sisendiks vesiniku tootmisele

Rahastuse taotlemine

Raha jagab Keskkonnainvesteeringute Keskus.