Kulutõhususuuring

Finantsakadeemia tutvustas nn. kulutõhusuuringut.
Uuringust saime teada järgmist:
Marginaalse mõjuga meetmed, mida töö käigus käsitleti, mida analüüsi ei lisatud on busside viimine maagaasile ja/või vesinikule (maagaasi meede on isetasuv; vesiniku meede käesoleval ajal aga liiga kallis)” 😐

Transpordikütustest käsitleti vaid biometaani tootmist, kus leiti, et biometaani tootmine sõnnikust on kalleim meede põllumajanduslike meetmete hulgast, nimelt 428 €/tCO2. Teisi alternatiivkütuseid antud uuring ei käsitlenud. Sama uuring käsitleb ka transpordisektoris elektriautode ostutoetuse meedet.

Mõõdikud

  1. GHG vähendamise potentsiaal (tCO2)
  2. Meetme netokulud nii avalikule- kui ka erasektorile (€/a)
  3. CO2 vältimise kulu (€/tCO2)
  4. Hinnang kaasmõjudele näiteks õhusaaste (pollution)
  5. GDP (€/a), tööhõive ja väliskaubanduse saldo (€/a).

Meetmete paketid

Uuringus koostati erinevad meetmete paketid:

  • CO2 vältimise kulu (€/tCO2)
  • Mõju GDP’le
  • GHG vähendamise potentsiaal
  • Koondmõjude pakett.

Vaata ka: