EU Vesinikustrateegia

Pressikonverents.

Vesinikustrateegia

Vesinikustrateegia.
Euroopa Komisjon soovitab riikidel ühendada oma energiasüsteemid. (ERR)

Puhta vesinikuliidu dokumendid: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en

Avakoosolek

Täna Eesti aja järgi kell 17:00 https://webcast.ec.europa.eu/kick-off-meeting-of-clean-hydrogen-alliance

Plaan H

Tallinna ja lähiümbruse vesiniku visioon

Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing tegi ettepaneku Tallinna linnale osalemaks Euroopa rahastatud projektis FCH Regions.
Projekti rahastatakse täies ulatuses FCH JU poolt ja projektitaotluse positiivse tulemuse korral saame:

  • Finantsanalüüsi
  • Tehnilise analüüsi
  • Poliitikasoovitused turutõkete eemaldamiseks
  • Kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamise soovitused
  • Projektitaotluse EU poolse kaasfinantseerimise saamiseks

Read morePlaan H

Baltic Connector avamine

Baltic Connector avamine (Aktuaalne Kaamera)

Täna avati Eesti-Soome vaheline Baltic Connector gaasitoru. Ka Euroopa “Green Deal” väljakuulutamine toimus täna.

Maagaasitorustikku saab kasutada ka vesiniku transportimiseks. Mitmes riigis on lubatud vesinikku segada maagaasivõrku.
Eestis on seni veel kasutusel nõuka-aegsed regulatsioonid ja meil on lubatud gaasitorus vesinikusisaldus vaid 0.1 vol%.

Read moreBaltic Connector avamine

Vesiniku õpituba

Eesti Vesinikuühing korraldas oktoobrikuu eelviimasel päeval vesiniku kui efektiivse energiakandja tutvustamise õpitoa Mustamäe Teaduspargis Tehnopol. Rootsi, Läti ja Eesti vesinikuühingute ühisprojekti NOTS, Nordic Open Creative Energy Summit raames tutvustati uusi võimalusi kliimaneutraalsuse saavutamiseks kasvuhoonegaaside heite tõhusa vähendamise kaudu tööstuses, energeetikas, elamute soojamajanduses ja esmajoones auto- ja raudteetranspordi sektorites.

Read moreVesiniku õpituba

REKK2030 arutelu KeM’is

Kliimakava arutelu Keskkonnaministeeriumis

Eesti riiklik energia- ja kliimakava, REKK2030 mitmesuguste oluliste aspektide arutelu toimus Keskkonnaministeeriumis 28.oktoobril. See kava on koostatud Euroopa Liidu energialiidu ja kliimameetmete juhtimise määruses EL 2018/1999 sätestatud nõuete täitmiseks. REKK2030 kavasid koostavad kõik EL liikmesriigid ja seda uuendatakse iga 10 aasta järel.

Read moreREKK2030 arutelu KeM’is

Vesiniku kick-off kohtumine

Täna 25. oktoobril 2019 asutati Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel vesiniku töörühm, mille eesmärk on vesiniku- ja kütuseelementide tehnoloogia rakendamine kliimaeesmärkide saavutamiseks.

Foto aastast 2019. Töökoosolek Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumis

Tänane kohtumine oli loogiliseks jätkuks 2018 aastal Eesti poolt allkirjastatud Vesinikuinitsiatiivile ja käesoleva kuu algul valitsuse poolt allkirjastatud eesmärgile Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2050.

Keskkonnaministeerium oma postituses ütles järgmist: “Eesti teadusasutustel ja ettevõtteil on märkimisväärne kompetents, et vesinikul baseeruvaid tulevikutehnoloogiaid arendada. Riigi ülesanne on siin anda lisastiimul ja -motivatsioon ning õigusraamistik nii turuosalistele kui ka teadlastele“.

Koosoleku juhatas sisse Tiit Kallaste ettekandega “Vesinik kui uusi võimalusi pakkuv energiakandja kliimamuutuste ohjeldamisel“.
Ümarlauas otsustati esimese asjana hakata koostama Vesiniku teekaart (Hydrogen Roadmap). Juba õige pea saab toimuma jätkukoosolek, kus juba täpsemalt arutame tegevuskava ja konkretiseerime Vesinikuühingu poolt välja pakutud vesinikumeetmeid.