Kliimasõbralik Gaasivõrk

Kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050 on Eesti valitsuse poolt kinnitatud. Euroopa soovib olla esimene kliimaneutraalne kontinent aastaks 2050. Euroopa Komisjoni poolt planeeritav kliimaseadus seab kliimaneutraalsuse liikmesriikidele siduvaks kohustuseks.

Maagaas kui kütus ja energijakandja

Kui süsinikneutraalne majandus, siis gaasitorus voolab vesinik ja biometaan ja seda fossiilse maagaasi asemel. Eesti maagaasitarbimine2019 oli 4.5 TWh ja nõudlus väheneb soses kliimaneutraalsusplaanidega aastaks 2050. Prognoosime aastaks 2050 tarbimise suuruseks 3.5 TWh/a, mis jaguneb biometaani ja vesiniku vahel.

Maagaasivõrgu dekarboniseerimine aastaks 2050

Vesinik ja biometaan leiab kasutust pea igas energiasektoris. Üha suurenev roll saab gaasil olema seoses elektritootmises suurenevast, päikese- ja tuuleelektri osakaalust ja sealt tulenevast vajadusest võimsust tagada ka ajal, mil päikese ja tuuleelektrit napib.

Kliimasõbralikus torus voolab importgaasi asemel kodumaine ja Eestist saab gaasi eksportiv riik. Biometaan ja vesinik konkureerivad võrdseletel alustel ja tagatakse tehnoloogianeutraalsus. 

Read moreKliimasõbralik Gaasivõrk

Plaan H

Tallinna ja lähiümbruse vesiniku visioon

Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing tegi ettepaneku Tallinna linnale osalemaks Euroopa rahastatud projektis FCH Regions.
Projekti rahastatakse täies ulatuses FCH JU poolt ja projektitaotluse positiivse tulemuse korral saame:

  • Finantsanalüüsi
  • Tehnilise analüüsi
  • Poliitikasoovitused turutõkete eemaldamiseks
  • Kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamise soovitused
  • Projektitaotluse EU poolse kaasfinantseerimise saamiseks

Read morePlaan H

Baltic Connector avamine

Baltic Connector avamine (Aktuaalne Kaamera)

Täna avati Eesti-Soome vaheline Baltic Connector gaasitoru. Ka Euroopa “Green Deal” väljakuulutamine toimus täna.

Maagaasitorustikku saab kasutada ka vesiniku transportimiseks. Mitmes riigis on lubatud vesinikku segada maagaasivõrku.
Eestis on seni veel kasutusel nõuka-aegsed regulatsioonid ja meil on lubatud gaasitorus vesinikusisaldus vaid 0.1 vol%.

Read moreBaltic Connector avamine

Vesiniku kick-off kohtumine

Täna 25. oktoobril 2019 asutati Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel vesiniku töörühm, mille eesmärk on vesiniku- ja kütuseelementide tehnoloogia rakendamine kliimaeesmärkide saavutamiseks.

Foto aastast 2019. Töökoosolek Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumis

Tänane kohtumine oli loogiliseks jätkuks 2018 aastal Eesti poolt allkirjastatud Vesinikuinitsiatiivile ja käesoleva kuu algul valitsuse poolt allkirjastatud eesmärgile Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2050.

Keskkonnaministeerium oma postituses ütles järgmist: “Eesti teadusasutustel ja ettevõtteil on märkimisväärne kompetents, et vesinikul baseeruvaid tulevikutehnoloogiaid arendada. Riigi ülesanne on siin anda lisastiimul ja -motivatsioon ning õigusraamistik nii turuosalistele kui ka teadlastele“.

Koosoleku juhatas sisse Tiit Kallaste ettekandega “Vesinik kui uusi võimalusi pakkuv energiakandja kliimamuutuste ohjeldamisel“.
Ümarlauas otsustati esimese asjana hakata koostama Vesiniku tegevuskava (Hydrogen Roadmap). Juba õige pea saab toimuma jätkukoosolek, kus juba täpsemalt arutame tegevuskava ja konkretiseerime Vesinikuühingu poolt välja pakutud vesinikumeetmeid.

. Tänasel koosolekul otsustati esimese asjana hakata koostama Vesiniku tegevuskava (Hydrogen Roadmap). Juba õige pea saab toimuma jätkukoosolek, kus juba täpsemalt arutame tegevuskava ja konkretiseerime Vesinikuühingu poolt välja pakutud vesinikumeetmeid.